مردی یا پسر جوان که سیگار میکشه

با مردی یا پسر جوان که سیگار میکشه و‌ مشروب میخوره حاضری ازدواج کنی؟