مطالعه ی کتاب

کدام مورد را عامل اصلی پایین بودن سرانه ی مطالعه ی کتاب در کشور می دانید؟